Algemene voorwaarden

Gedeponeerd Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30240911

Algemeen

HD Incasso handelend onder de naam eerlijk incasseren. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachtverstrekking Door het invullen van het opdrachtformulier op de website geeft u opdracht voor het incassotraject en gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven vermeld op de website. HD Incasso is vrij opdrachten, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Betaling De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. HD Incasso is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).

Gegevens en aansprakelijkheid HD Incasso kan de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten-annuleren zolang Cliënt niet alle verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze door HD Incasso gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten evenals de gevolgen als HD Incasso de opdracht (verder)uitvoert, ontstaan doordat Cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Cliënt. Cliënt is gehouden HD Incasso onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Cliënt is gehouden HD Incasso schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Cliënt evenals gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van HD Incasso ten behoeve van Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van HD Incasso. . De opdrachtgever vrijwaart HD Incasso tegen alle aanspraken van derden, de juridische kosten daaronder begrepen. HD Incasso is beperkt aansprakelijk tot de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium door HD incasso.


© Copyright 2015 info@eerlijkincasseren.nu All Rights Reserved. Algemene voorwaarden